تیم‌های آشکارسازی برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی برای تخمین بسیار دقیق‌تری از اندازه‌ی ذره‌ی بوزون هیگز همکاری کردند و نتیجه را در قالب مقاله‌ای با بیشترین میزان مشارکت منتشر کردند.

به گزارش انجمن فیزیک ایران، یک مقاله‌ی فیزیک با ۵۱۵۴ نویسنده، رکورد بیشترین مشارکت در یک مقاله‌ را شکسته است. از مقاله‌ی ۳۳ صفحه‌ای که ۱۴ ماه می در Physical Review Letters منتشر شده است، تنها ۹ صفحه‌ی اول به خود مقاله و ارجاعات آن می‌پردازد و ۲۴ صفحه‌ی باقیمانده اسم نویسندگان و مؤسسات آن‌هاست.

این مقاله اولین مقاله‌ی مشترک دو گروه است که با آشکارسازهای عظیم ATLAS و CMS در برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی کار می‌کنند. هر تیم شامل پژوهشگران بسیاری از ده‌ها مؤسسه و کشورهای مختلف است. با ادغام داده‌هایشان، این دو گروه توانستند دقیق‌ترین اندازه‌گیری مربوط به جرم بوزون هیگز را با خطایی به میزان ۰٫۲۵%± بدست آورند.

منبع: nature/PSI