وقتی ظرف آب را حرارت می‌دهیم انرژی جنبشی ذرات آن افزایش می‌یابد و همه مولکول‌ها توانایی فرار از فاز مایع را پیدا می‌کنند. در واقع در حالت جوش، مولکول‌ها نسبت به هم حرکت‌های سریع دارند و در ظرف زیر و رو می‌شوند. در این وضعیت تبخیر (ورود مولکول‌ها از فاز مایع به فاز گازی) از کف، وسط و سطح اتفاق می‌افتد. وقتی یک ناخالصی مثل نمک به آب افزوده می‌شود، ذرات ناخالصی بین مولکول‌های آب قرار می‌گیرند و به مولکول‌های آب اجازه نمی‌دهند به راحتی فاز مایع را ترک کنند، مثل اینکه مولکول‌های آب را گرفته باشند. به این ترتیب مولکول‌های آب برای بخار شدن به انرژی بیشتری نیاز دارند و دمای جوش آب افزایش می‌یابد.

 باز نشر دانستنیها شماره 6