جلد اول: مکانیک

http://www.fatemi.ir/Images%5CBooks%5C4771%5Cserway%201%20big.jpg

جلد دوم: ترمودینامیک، ارتعاش ها و امواج